Tổng Công ty cổ phần tư vấn XDGT Thanh Hóa - Bước khởi đầu cho sự phát triển bền vững

19/08/2010
Ngày 09/02/2010 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho Công ty, chuyển đổi Công ty thành Tổng Công ty CP tư vấn XDGT Thanh Hóa (TTCC)

 (Tên tiếng Anh: ThanhHoa Transport construction Consultants Joint Stock Corporation)
bổ sung ngành nghề thi công xây dựng các công trình Giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng và phát triển Công ty trong giai đoạn hội nhập.