Thông báo tuyển dụng lao động

21/05/2018  
 TỔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     XDGT THANH HOÁ (TTCC)                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                            Số         /TTCC - KHKT                                             Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2018

       

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động

 

      Tổng công ty CP tư vấn XDGT Thanh Hóa (TTCC) là đơn vị có truyền thống  50 năm hình thành và phát triển, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở GTVT Thanh Hóa.

      Ngành nghề chính là khảo sát địa hình (Bình đồ, cắt dọc, cắt ngang, xây dựng lưới khống chế...), khảo sát địa chất, thủy văn, lập dự án, thiết kế, thẩm tra các công trình giao thông và một số ngành nghề khác.

       Hiện nay, Tổng công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí:

                     + Thiết kế

                     + Khảo sát

      - Tốt nghiệp từ cao đẳng,  đại học trở lên chuyên ngành cầu đường và trắc địa, địa chất công trình.

      - Người lao động có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Tổng công ty, có ý thức chấp hành nội quy lao động của Tổng công ty.

        Người lao động được tuyển dụng thông qua thử việc không quá 3 tháng với mức lương thỏa thuận. Hết thời gian thử việc được ký HĐLĐ có kỳ hạn lương theo quy chế khoán (sản phẩm) của Tổng công ty. Hết thời gian ký HĐ có kỳ hạn, người lao động được đóng BHXH và các loại bảo hiểm khác theo quy định.

         Vậy Tổng công ty thông báo để người lao động biết và nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng công ty./.

                     

                                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:              
- Như kính gửi;
- Lưu CV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ngô Chiến Thắng

 

- Mọi thông tin có thể liên hệ:   - Tổng công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

                                                         - Địa chỉ: Số 11 Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

                                                         - Điện thoại: 0373. 852 092 -  0913310386

                                                         - Email: tvgtth.ttcc@gmail.com -  Website: tvgtthanhhoa.com.vn