Tổng công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)
Địa chỉ: 11 Hạc Thành, p Điện Biên - Tp.Thanh Hóa
Tel:  (0237)3.852.092 - 3.750.489;  Fax: (0237)3.750.244
Email: tvgtth.ttcc@gmail.com  
web: tvgtthanhhoa.com.vn
Người liên hệ
Địa chỉ email
Nội dung