Chính sách chất lượng "TẤT CẢ ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG"

Chất lượng cho mỗi sản phẩm và dịch vụ tư vấn luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của Tổng công ty. Chất lượng gắn liền với uy tín, sự tồn tại và phát triển của Tổng công ty trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để sáng tạo nên những công trình hữu ích cho xã hội, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cam kết:

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng công trình;
 
2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng một cách hiệu quả và có hiệu lực trong Tổng công ty;

3. Thường xuyên phổ biến và giáo dục ý thức đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ công nhân viên;

4. Chỉ cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tư vấn có chất lượng phù hợp với những yêu cầu đã đặt ra;

5. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng. 
 
“CHẤT LƯỢNG CỦA MỖI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ”
                               Là danh dự nghề nghiệp và niềm tự hào của mỗi thành viên trong Tổng công ty.